Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca Faturamix.com olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkındaki aydınlatma metnimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıntılı bilgi için www.faturamix.com üzerinden “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikasını” inceleyebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Faturamix.com

NERA Dijital Dönüşüm Anonim Şirketi

Şükrüpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:3/3 MERKEZ/ EDİRNE

İletişim : +90 850.308 1012 e-mail: bilgi[at]faturamix.com   www.faturamix.com

Faturamix.com veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Faturamix.com, insan kaynakları yönetim politikaları gereği, çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, Mülakat süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşterilerimizin satış ve destek hizmetlerinin sürdürülebilmesi, ürün ve hizmet taleplerinin yerine getirilmesi, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi, fiziksel güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi, Hizmet kalitesinin artırılması, Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi şirket politikamızın ve yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. İşlenen kişisel veriler Faturamix.com tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://www.faturamix.com internet adresinden “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikasından”  ulaşabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Faturamix.com, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik ve danışmanlık hizmetlerinin alınması, fiziksel güvenliğin temini gibi kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel veri aktarımı yapmaktadır.
Kişisel verileriniz KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde yurtiçinde veya yurtdışında mukim “İş Ortaklarımız, Tedarikçiler, Müşteriler, Danışmanlar (Mali müşavir, avukat vb.), Denetim Firmaları, Hizmet Alınan Firmalar, İşbirliği Yapılan Firmalar, Pay Sahipleri, Tedarikçiler, Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket), Bankalar ve Finans Kuruluşları, Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetçileri, Site/Bina Yönetimi gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına” aktarılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat ve ilgili kanunlar gereği, hukuki yükümlülükler sebebiyle kamu kurumları ve ilgili diğer resmi kuruluşlarla da paylaşılabilecektir. Faturamix.com bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Alınan Kişisel Veriler

Faturamix.com tarafından kanunda belirtilen ilkeler ve şartlar çerçevesinde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda şirketimiz tarafından kanunda belirtilen genel ilkelere uygun ve belirtilen şartlara göre işlenen kişisel verilere örnek olarak; “ad, soyad, TC Kimik no gibi kimlik bilgileri, adres, mail adresleri, telefon no gibi iletişim verileri, banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, diploma notları, sabıka kayıtları, fotoğraf, çağrı merkezi ses kayıtları, kamera görüntüleri ve sair” gerçek kişiye ilişkin bilgilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve  Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler, danışmanlar veya bayilerimiz tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet/ürün/iş başvuru formları, iletişim formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, bültenler gibi araçlar üzerinden, bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin, Faturamix.com Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Faturamix.com’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Faturamix.com tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı cevap talep etmeniz durumunda, cevabın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10 sayfayı geçen her sayfa başına 1 TL, elektronik cevap verilmesi durumunda cevap verilen kayıt ortamının ücreti tarafınızdan tahsil edilebilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

İletişim Yöntemleri

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Veri sahibi olarak, yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.faturamix.com internet adresinde yer alan “İletişim Formunu” doldurarak veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun dilekçe düzenleyerek, Faturamix.com.’un  adresine bizzat başvurarak veya posta yoluyla fiziki olarak gönderebileceğiniz gibi; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “bilgi[at]faturamix.com adresine elektronik ortamda da gönderebilirsiniz.
Kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, Veri Sahibinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.